• வெளிநாட்டில், வெளிமாநிலத்தில் வசிக்கிறேன்... வீட்டிலிருந்தே தமிழ் படிக்க முடியுமா? (I live in abroad. Can my family get one-one learning in Tamil?)
 • தமிழ்ப்பள்ளிகள் அருகில் இல்லை என்ன செய்வது? (There are no Tamil Schools around me. How should I pursue Tamil Learning?)
 • தமிழில் பேசுவது, எழுதுவது எளிதா? எவரும் கற்றுக்கொள்ளமுடியுமா? (Is speaking and writing in Tamil an easy Task? Can anyone learn Tamil ?)
 • எங்கள் நாட்டில் ஏற்கனவே பாடத்திட்டம் உள்ளது அல்லது குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்தில் படிக்கவேண்டும். சொல்லிக்கொடுக்கமுடியுமா? (Can someone teach the syllabus available in our country? Or can you teach the specific syllabus that we are interested?)
 • ஆங்கிலம் மட்டுமே தெரியும்... தமிழ் படிப்பது எளிதா? (For someone who knows only English, is learning Tamil an easy Task?)
 • என் குழந்தைகள் தாத்தா, பாட்டி, உறவினர்களுடன் தமிழில் சரளமாகப் பேசச் சிரமப்படுகிறார்கள் என்ன செய்வது? (Our kids find it extremely difficult to speak in conversant Tamil with their grandparents. What should we do to overcome that?)

Yes, It is easy and it is possible to learn from wherever you are and whatever syllabus you are interested.

Sign up Today for FREE Trial-Class

Class Timing

Flexible timing to meet international time difference and student’s convenient day/time.

Syllabus

 • We are an online partner to California Tamil Academy(CTA)/International Tamil Academy(ITA) to teach High School Credit Program (HSCP) syllbus for online students. If you don't have Tamil school in your area and you want to learn HSCP ITA syllabus, Please contact CTA/ITA.
 • We teach any Tamil syllabus for any country as a group session or one-one focussed session.
 • We help Tamil schools to convert their entire syllabus to Video by experts. Many schools use their volunteers as a coordinator and use video and in-person sharing together to bring more quality.
 • Spoken Tamil, Grammer, Sangam literature, stage speech, foreign students for research purpose are some of the areas currently our students learn.
 • We encourage students to take TVA exam to assess their Tamil skills.
 • We offer specilized training for students who want to take High school credit requirements in your country/county.